يادداشت ها
مردم ایران

مردم ایران

مردم ایران نه نان دارند و نه بهداشت و نه فرهنگ.مردم ایران منزل ندارند ؛ وسایل کار ندارند .بحران بیکاری باوضع عجیبی ما را تهدید می کند.پول ما امروز قیمت واقعی خود را ندارد .سرمایه های متمرکز، کوچک ترین فایده عمومی و ملی نداشته ؛ غالب سرمایه داران ما پول را فقط برای پول دوست دارند و به هیچ وجه درصدد به کار انداختن آن برنمی آیند.

ما در شرایط بسیار سختی روزگار می گذرانیم.در حال حاضر در این کشور بیش از دوازده تا پانزده مسلیون مردم فقیر و مستمند زندگی می کنند.کشاورزی ایران ثمربخش نیست ، زیرا آب نداریم [ و] وسایل تولید جدید را فاقد می باشیم.

مرد امروز: معمولاً این خرابی ها از بی لیاقتی نخست وزیر و فساد دستگاه حکومتی است.

برنامه هفت ساله تا همین جا که عملی شده ، کافی ست ؛ خواهشمندیم شرّتان را کم کنید.

در روسیه حکم اعدام الغا شده است ؛ زیرا به آن احتیاجی نیست و ترور جای اعدام را گرفته است.قشون روسیه ترس ندارد ؛ گداها خطرناک اند.اگر گداهای شوروی از مرز سرازیر شوند،مردم را خواهند خورد.پیشه وری راحت شد، ولی غلام یحیی و الهامی ، بی ریا،جهان شاهلو،پناهیان در بهشت زمین عوض همه چیز گرسنگی می خورند! در برلن هم مردم از بهشت گریزان اند!

از: روزنامه مرد امروز،25 مهرماه 1326[ بانام نسیم شمال چاپ شده و فاقد شماره و نوبت سال است ] ، ص 8،10،سال ششم،ش 130،28 آذرماه 1326،ص 4.