يادداشت ها
دو نکته از یک کتاب


ا- در اجتماعی که فقط بر اصول دینی مستقر باشد، وجود آزادی شخصی امکان پذیر نتواند بود.

2-سیاست جبّاران تقریباً در همه جا متشابه بوده است.روزی جبّار شهر کُرَنتوس در مزرعه ای با جبّار میله توس مشورت کرد و درباره طرز حکومت رأی را استفسار نمود.جبّار میله توس در جواب او دست برده ، خوشه های گندمی را که سر از خوشه های دیگر برکشیده بود ، قطع کرد . و از این رو ، می توان دریافت که جبّاران را یگانه منظور ، آن بوده است که به اتّکای عوام ، سران ِ قوم را براندازند .

از: تمدن قدیم،فوستل دوکولانژ فرانسوی، ترجمه نصرالله فلسفی،بی تا [ تاریخ مقدمه کتاب: 1309] ،[تهران] ،ص 231و286.