يادداشت ها
این شما و این روزنامه مرد امروز


هر سربازی خیال کودتا دارد و می خواهد دیکتاتور شود!

امریکا یی ها از خدا هم مالیات می گیرند.

آبادان،شهری که پایتخت نفت و سرچشمه تمدن و روشنایی کره زمین است،از روشن کردن اطراف خود،عاجز است!

نفت به دنیای متمدن نور و حرارت می دهد ، در حالی که هزاران کیلومتر اطراف خود را تیره و تار و مبدل به جهنم سوزان کرده است!

حاجی محمدتقی بنکدار با قرآن استخاره کرد که به سفارت انگلیس بروند،بسیار بسیار خوب آمد!

تثبیت مقام نمودن،کاری ست که اگر کسی مرتکب شد،بی شرف ترین خلق خداست ، و شما بروید تحقیق کنید که کدام وزیر فرهنگی تنها هنر و بزرگ ترین کارش همین پااندازی ها بوده است!

ما فقیریم،ولی گدا نیستیم.1200000 که امریکایی ها مثل استخوان پیش ما انداختند،به اندازه قیمت طیاره اعلیحضرت ِ محبوب ما نیست!

از : روزنامه مرد امروز،سال پنجم،ش 111،23 خرداد 1326،ص 1،3،9،وش 112،30 خرداد 1326،ص 1،2،5.