يادداشت ها
چند عنوان از روزنامه ای قدیمی


به قرار اطلاع حاصله، دیروز ساعت هفت بعد از ظهر،آقای حسن صدر [مدیر] روزنامه قیام ایران از طرف فرمانداری نظامی توقیف گردیدند.

بالاخره در میان خیلی حرف ها که تدین زد،این چیزهاراهم گفت:

ناموس مملکت

" ناموس مملکت وقتی خواست در استخر عمومی و در حضور مردم شنا کند،این دیگر به درد مملکت نمی خورد.این برخلاف عفت و شرافت است.من از این لحاظ با پیشاهنگی مخالف بودم " .

مرد امروز: لابد از روزی که بانو عزیز کاشی توبه کرده،شما هم ناموس پرست شده اید!

من مرتجعم!

تدین در هنگام تنفس عکسی را نشان داد که عمامه ای به سر داشته است.یکی از مخبرین گفت:"از همان روزها مرتجع بوده است".تدین با عصبانیت گفت:"آره!من مرتجعم.یک مرتجعی به شما نشان بدهم که حظ کنید.آره ! من مرتجعم".

مرد امروز : تا به حال که خوب نشان داده ای ؛بعدش هم خدا بزرگ است!

حکم اعدام در شوروی لغو گردید.

ایران غنی ترین کشورهای عالم است؛منتها از حیث وسایل شکنجه و نیستی و اعدام!

از: روزنامه مرد امروز،سال پنجم،ش 109،9 خرداد 1326،ص 2،4،6،12،11.