يادداشت ها
چند عنوان برگزیده


هیئت حاکمه ما دشمن هنر و دانش می باشد.

رییس انجمن قادر به نوشتن دو سطر مطلب نیست.

یک آهنگ ساز ایرانی دارد از گرسنگی می میرد.

آیا قالی ما جزو اشیای تجملی ست ، ولی رادیو و ماتیک ، اشیای تجملی نیستند؟

دولت های سوئد و بلژیک راجع به موضوع قالی های ما چه گفته اند ؟

علت ترقی فوق العاده دلار و پوند در بازار آزاد چیست؟

بالاخره،آلمان ها دنیا را فتح خواهند کرد !

از: روزنامه مرد امروز،سال پنجم،ش 108،2 خرداد 1326.