يادداشت ها
چند عنوان از روزنامه ای قدیمی


بحرین هم مثل عیال ملانصرالدین فقط اسم و بدنامی اش مال ایران است !

طلاهای ایران در بانک شوروی بی صاحب مانده است.خدا سایه این همسایه ها را از سر ِ ما کم و کوتاه نکند !

برای گدا گرسنه های قم هویج اعلا به منزله گز اصفهان است!

در کشور وسیعی که دلار خدایی می کند ، مردها برای گرفتن زن ، به بیوه بودن ،حتی فاحشه بودن ِ زن اهمیت نمی دهند! هیچ زنی از مردان متعدد و هیچ مردی از زن های متنوع محروم نیست.شاید این هم یکی از اسرار تفوق امریکاست !

برهان قاطع ، کودکان پرورشگاه را هم قانع کرد!یک طفل یتیم با گلوله ، مقتول و چند نفر مجروح شدند.

از: روزنامه مردامروز، سال پنجم،ش 107،26 اردیبهشت 1326،ص 1 و 5و8و11 .