يادداشت ها
اگر همه جلاد بودند


اگر همه جلاد بودند ، زودتر به حق خود،می رسیدند .

جلاد اعتصاب کرد و با حالت عصبانی گفت: برو جای دیگر خودت را به دار بزن.

بالاخره،جلاد هم آدم است و آدم حقوقی لازم دارد که حداقل زندگی او و فامیلش را تأمین کند!

سگ را به این سهولت حبس نمی کنند!این طنابی ست که شما بافته اید .حالا نوبت خودتان است!

روزنامه مرد امروز،سال پنجم،شماره 105،15 اردیبهشت ماه 1326،ص 2.