يادداشت ها
مگر دختران حرم سرا


در عربستان سعودی همه چیز مال ششصد سال قبل است ، مگر دختران حرم سرا که سن هیچ کدام به سی سال نمی رسد! ابن سعود با شمشیر مرصع در میان هزاران دختر مهوش غلت می زند و افسانه هزارو یک شب هارون الرشید را تکرار می کند !

از: روزنامه مرد امروز،سال پنجم،ش 96،سوم اسفند 1325،ص 3، " ملکه فوزیه ملک فاروق را دوست دارد " ، ترجمه پرویز لادبن.