يادداشت ها
یا عشق یا دلار !


بالاخره ، این دو قوه ی محرکه ی بشر ، انسان را به کره ماه پرتاب خواهد کرد ، هر دولتی که زودتر به ماه رسید،دیگران مطیع او خواهند بود !

از: روزنامه مرد امروز،سال پنجم،شماره 93،12 بهمن ماه 1325،ص 1.