يادداشت ها
دفاع از وطن


ارسلان خلعت بری :

دفاع از وطن پرستان ، دفاع از وطن است !

از: روزنامه مرد امروز،سال پنجم،شماره 90،21 دی ماه 1325،ص 4.