يادداشت ها
ادبیات اندوه


چرا [ در داستان نویسی معاصر ایران] گرفتار اندوه و مصیبتیم ؟ شاید دلیل های دیگری [...] وجود دارد که داستان نویسان ، فضای تاریک ِ غم ها و سرخوردگی ها و بدبختی ها را بیشتر ترجیح می دهند و نمی توانند خود را از دل مردگی ها و افسردگی ها رها کنند؛ شاید تا وقتی که جامعه گرفتارِ مسایل بنیادی ِ فاجعه بار است، من ِ نویسنده در خود،چندان رغبتی نمی بینم که به شادی ها و صحنه های روشن و وضعیت و موقعیت های سرزنده و سرحال بپردازم ، و در نتیجه،ادبیات ِ داستانی ِ نوین ِ فارسی روی همین پاشنه می گردد ، و حاصلی جز ادبیات ِ اندوه به بار نمی آورد.

از: داستان و ادبیات ، جمال میرصادقی،تهران،آگاه،چاپ یکم:1375،ص 173.