يادداشت ها
کمال ضرورت!

درممالک متمدن مرسوم است که فواحش از شهرداری ها کارتی دارند که باید لااقل هر هفته معاینه و تصدیق صحت در آن قید شود.و یکی از وظایف مهم بهداری شهرداری ، مراقبت در بهداشت فاحشه خانه هاست و اجرای این مقررات در ایران هم به عقیده ما [ محمد مسعود و روزنامه مرد امروز] کمال ضرورت را دارد.

از: روزنامه مرد امروز،سال پنجم،30 آذرماه 1325،ص 5.