يادداشت ها
درباره انتقادهای حکیمی ( بخش چهارم)

در شهر تهران 25 تا سی هزار کودک خیابانی وجود دارد که ماهانه صد تا 150 نفر از آن ها در کنار خیابان ها می میرند.

هشتاد درصد از دانشجویان قدرت تأمین مخارج تحصیلی خود را ندارند.

هفتاد درصد کارمندان دولت زیر خط فقر زندگی می نمایند.

سی میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.

این ها برخی از اخباری ست که حکایت از فقر و محرومیت می کند.و ظلمی که به مردم مسکین و مسلمان می شود.از این اخبار فراوان است و فراوان تر از این ها در روزنامه ها درج نمی شود.چه بسیار خانواده هایی که در فقر و فاقه می سوزند و نیازمند یک وعده غذای گرم هستند و خبرشان در روزنامه ها نمی آید.

ادامه دارد ...