يادداشت ها
استاد محمدرضا حکیمی و عدالت اقتصادی و قضایی


بیشترینه انتقادهای حکیمی به وضع موجود ، اولاً،درباره اقتصاد است و برقرار نشدن عدالت اقتصادی.و ثانیاً،درباره قضاوت و محقق نشدن عدالت قضایی.

وی در این دو موضوع چندان از اوضاع جاری ناراضی است که ضمن انتقادهای صریح،یک سره گلیم خویش را از وضع موجود بیرون کشیده و رابطه خویش را با مقامات حکومتی قطع کرده است.حتی چندبار که آثارش به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و کتاب سال ولایت برگزیده شد،از حضور در مراسم و دریافت جایزه خودداری کرد و تقاضا و تحکم و تهدید نمود که کتابش به عنوان اثر برگزیده معرفی نشود.همچنین هنگامی که او به عنوان چهره های ماندگار ایران انتخاب شد،از حضور در مراسم آن دوری گزید و جایزه ای نپذیرفت.

بدین گونه استاد حکیمی با سیاست قهر و بایکوت کردن مقامات و مراکز قدرت و نهادهای دولتی و تحریم ارتباطی با شخصیت ها ، یک سره از وضع موجود و اولیای امور گسسته و حتی به اندازه تار مویی ، رشته پیوندی باقی نگذاشته است.وی نمی خواهد آب به آسیاب نابسامانی ها بریزد؛همان گونه که بارها گفته و نوشته است.

از:راه خورشیدی(اندیشه نامه و راه نامه استاد محمدرضا حکیمی)،محمد اسفندیاری،قم،دلیل ما،چاپ یکم:1382،ص 279.