يادداشت ها
کو اسلام؟


[استادمحمد رضا حکیمی] : هنگامی که به نام اسلام و با یاد حسین و نام حسین ،این همه جوان های این مملکت به جبهه رفتند و سپس جنازه آن ها را – آن هم نه همه را- به خانواده هایشان تحویل دادند،باید نظام عامل بالعدل (به نص قرآن) و جامعه قائم بالقسط ( به نص قرآن ) تشکیل می یافت. و آیا به جای آن چه کردند؟ کو عمل به احکام قضایی و اقتصادی اسلام؟ کو پیام عدالت عاشورا؟

اسلام حتی اجرای عدالت درباره حیوانات را ضروری اعلام کرده است.اکنون فاصله کار را با احکام قرآن و با کار پیامبر اکرم ببینید و از اسلام گله نداشته باشید و بی عقیده نشوید.کو اسلام؟

صریح تر اینکه می گوید: با وجود شکاف های طبقاتی عمیق در جامعه و پیدایش قله های ثروت در کنار دره های عمیق فقر ... جالب توجه ( بلکه باعث تعجب و تأسف ) اینکه در عین حال،حکومت هم اسلامی نامیده می شود ( یعنی مبتنی بر احکام قرآن) و هم مردمی ( یعنی مورد خواست و رضایت قلبی تمام قشرها) ...

از: راه خورشیدی ( اندیشه نامه و راه نامه استاد محمدرضا حکیمی ) ، محمد اسفندیاری،قم،دلیل ما،چاپ یکم: 1382، ص 277.