يادداشت ها
انقلاب یا تعویض اشخاص


انقلاب بدون اجرای عدالت،انقلاب نیست؛بلکه تعویضِ اشخاص است و تغییرِ مراکز قدرت و گرفتار شدن ِ ملت به سلیقه های جدید و چپاولگران ِ عزیز!

... در این انقلاب،عدالت ذره ای اجرا نشد و بر عکس،چپاول های اموال عمومی سر به فلک کشید.آری!افسوس که به ماهیت انقلابی اسلام،در این حرکت،هیچ توجهی نشد....هرجامعه ای نیز که عدل و قسط در همه شئون آن،به ویژه شئون اقتصادی ،حضور نداشته باشد،قرآنی و اسلامی نیست.و شعار و ادعا هیچ واقعیتی را تغییر نمی دهد.

از: راه خورشیدی(اندیشه نامه و راه نامه استاد محمدرضا حکیمی)،محمد اسفندیاری،قم،دلیل ما،چاپ یکم:1382،ص 267.