يادداشت ها
کارهای اجرایی و روحانیت


به نظر [محمد رضا] حکیمی روحانیت ِ متعهد نمی بایست به کارهای اجرایی می پرداخت و همان نظارت،کافی بود.بنابراین،یکی از شگفتی های تاریخ برای او این است که روحانیت تصفیه نشد، اما همان روحانیت ِ تصفیه نشده ( آمیخته به عناصر متهعد و نامتعهد) ، عهده دار کارهای اجرایی شد.

از: راه خورشیدی( اندیشه نامه و راه نامه استاد محمدرضا حکیمی) ، محمد اسفندیاری، قم،دلیل ما،چاپ یکم:1382،ص 254.