يادداشت ها
اصل عاشورا تباه شده است!


هنگامی که در جامعه ستم وجود دارد ... و مجالس عاشورایی از تعرض به ظلم و مبارزه با محو دین برکنار می ماند،اصل عاشورا تباه شده است ؛ حماسه و پیام آن برباد رفته است و فقط صورتی از کم اهمیت ترین سه بعد وجودی آن تکرار شده است.

حکیمی بر آن است که عاشورا مرکب از قیام و پیام است ، اما شیعه بیشتر به آن بعد عاطفی داد تا بعد حماسی.در نتیجه،پیام عاشورا ، یعنی عدالت ، به کلی فراموش گشت.

وی با اشاره به وضع موجود می گوید: عاشورا این نیست که با تلاش شماری منبری و مداح حرفه ای ... مردم را در یک روز معین به سروسینه زدن وادارند و در معابر روان سازند ... عاشورا همه اش روضه و غم گساری نیست.عاشورا حرکتی برای نفی ظلم و اجرای عدالت است...

از: راه خورشیدی(اندیشه نامه و راه نامه استاد محمدرضا حکیمی)، محمد اسفندیاری،ص 141 .