گفتگو ها
از رويدادهاي ناگوار تا ايده هاي بسيار

 

گزارش شعرا و نويسندگان مشهدي از لحظه هاي خود بين 88 و 89

هم چنان گفت و گوها را دنبال مي كنم

 

جلال قيامي ميرحسيني ، شاعر و پژوهشگر كه پيش ازاين گفت و گوهاي دو جلدي و مفصل او با عنوان «ده چهره، ده نگاه» انتشار يافته، مي گويد : موضوع تازه اي ذهنم را مشغول نكرده زيرا مدت هاست همان موضوع گفت و گو با دانشوران خراسان را پيگيري مي كنم. اين كتاب ها مورد توجه شفيعي كدكني هم قرار گرفته و گاهي كه براي كاري به ايشان زنگ مي زنم ، سراغ جلد سوم آن را مي گيرند اين است كه ذهنم هرچه بيش تر درگير آن شده است . تاكنون 70 درصد از جلد سوم «ده چهره، ده نگاه » آماده شده كه اميدوارم در سال جديد بتوانم اين كتاب را منتشر كنم.

قيامي اعتقاد دارد تحول خاصي در ادبيات معاصر به وجود نيامده و شايد به همين دليل باشد كه مي خواهد اتفاقات سياسي و اجتماعي امسال را دست مايه ي كتابي غير ادبي كند : با توجه به حوادث پس از انتخابات انگيزه پيدا كرده ام كه بيايم با نامزدهاي دوره هاي مختلف مجلس و شوراي شهر در استان خراسان – اعم از آن ها كه راي آورده يا نياورده اند – گفت و گوهايي كوتاه ترتيب بدهم و ديدگاه هاي آن ها را در قالب كتابي به مردم عرضه كنم.

 

از : شهرآرا ، يك شنبه ، 15 / 1 / 89 ، ص 12 .