گفتگو ها
راهبر شعر خراسان روزنامه خراسان ویژه نامه خراسان رضوی نهم اردیبهشت 1398
به اعتقاد «جلال قیامی
میرحسینی »، یکی از
اعضای فعال انجمن
شعر فرخ و تصحیح کننده
دیوان شعرش، محمود فرخ
یکی از قصیده سرایان برجسته دوره معاصر و از
آن مهم تر رهبری شعر خراسان است که بسیاری
شاعران مشهور ما حاصل بنیان گذاری انجمن
شعر فرخ هستند و جریان های شعری خراسان را
راهبری می کرد. بزرگانی نظیر نعمت میرزا زاده،
اسماعیل خویی، احمد کمال پور، علی باقرزاده،
ذبیح ا... صاحب کار و از همه برجسته تر اخوان
ثالث، بهترین شاعران معاصر ما از پرورش یافتگان
مکتب ادبی فرخ بودند. وی در کتابی با عنوان «ده
چهره، ده نگاه » به خاطرات فراوانی از وی اشاره
کرده است که در این فرصت یکی از آن ها را برایمان
نقل می کند: مرحوم کمال نقل می کردند، موقعی
که غلامحسین قدسی شاعر نامی خراسانی در
رژیم منحط پهلوی به زندان افتاده بود، استاد
فرخ چک سفیدامضایی را برای خانواده قدسی
فرستاده بود و بعد از آزادی وی با احترام فراوان
آن چک را برای استاد فرخ فرستادند. این نشانه
توجه و محبت وی به شاعرانی است که در انجمن
فرخ حضور داشتند. او برای هنر و ادب جایگاه ممتازی قائل بود