مقاله ها
ترجمه‌اى نَه درخورِ نام مترجم ( ماه نامه ي جهان كتاب / سال ششم / ش 13-14 / ش 133-134 / آبان 1380 / ص 30 و 31 )