مقاله ها
با كاروان حله
مرغي به گوشه ي قفس اين نغمه مي سرود
اين اسم ها از آسمان مي آيند ؟
فرهنگ نويسي يا كتاب سازي ؟(2)
فرهنگ نويسي يا كتاب سازي ؟(1)
ستم بر زبان فارسی (2)
ستم بر زبان فارسی (1)
نگاهی به نماد ِ منصور حلاج دردنيای مضامين حزين لاهيجی
صدای شاعران جوان را بشنويد
ترجمه‌اى نَه درخورِ نام مترجم ( ماه نامه ي جهان كتاب / سال ششم / ش 13-14 / ش 133-134 / آبان 1380 / ص 30 و 31 )
مروری بر دو کتاب ِ ادبی
منصور حلاج در ديوان غالب دهلوی
کتابی و سخنی
ارزش های اخلاقی در شعر بقا
با خود بسنج وسعت ميدان خويش را
ضرورت نقد و بررسی پايان نامه های دانشجويی در مطبوعات پژوهشی
شعرهای درباری و شعرهای مردمی