يادداشت ها
ثروت مفرط و فقر

استاد حکیمی بر آن است که فساد اساسی در جامعه دو سبب دارد: ثروت مفرط ( تکاثر) و فقر. و فقر خود، حاصل تکاثر است.وی فقر را معلول تقدیر الهی نمی داند ، بلکه محصول تکاثر مالی می شمارد .از این فراتر، تقدیر الهی را در مبارزه با تکاثر و فقر می داند ؛ تکاثر به عنوان علت و فقر به عنوان معلول.

از : راه خورشیدی( اندیشه نامه و راه نامه استاد محمدرضا حکیمی)،محمد اسفندیاری،ص 98 و 99.