يادداشت ها
چرا مردم ايران به كار دسته جمعي عادت ندارند ؟

 

فكر تك روي و خود دا ري از مشاركت در كار هاي دسته جمعي ، زاييد ه ي عدم اعتماد افراد به يك ديگر است و نا رسا بودن يا خوب اجرا نشدن قوانين ، اين فكر را تقويت كرده است . تا موقعي كه راستي ودرستي تعميم نيابد ، اين فكر ، قوت خواهد داشت . سال ها ست عدم اعتماد به قدري بين مردم ايران رسوخ  يافته كه في المثل ، هر كس با ادارات دولتي ، كاري داشته باشد ، قبل ازهمه چيز ، تصديق عدم سوء سابقه ازاومطا لبه مي كنند ، يعني متقا ضي بايد قبلا ثابت كند كه د زد و خا ئن نبوده است تا به حرف او گوش دهند واقدام مقتضي به عمل آورند ! راستي و درستي ، مولود تعليم وتربيت صحيح ا ست و خانه و مدرسه ، محل اين كار . اثر مدرسه در افراد چنان عميق است كه ما دام الحيات از ياد نمي رود ‌‌‍[...] .

در هر اجتماعي كه افرادش راستگو و درست كار باشند ، امنيت و عدالت اجتماعي برقرار مي شود . افراد آن اجنماع ، يك ديگر را فريب نمي دهند و نفع عموم را فداي غرض شخصي نمي كنند . اعتماد و اطمينان بين افراد برقرار مي شود و از كار هاي دسته جمعي نمي گريزند .

از: مجله ي آ ينده ، دوره ي چهارم ، ش 4 ، ش .م. 44 ، اسفند ماه 1338 ، « چرا مردم ايران به كار دسته جمعي عادت ندارند ؟ » ، حسين علي شهسواري ، ص 225 و226.