يادداشت ها
سخنرانی من در نشست بزرگداشت ... بخش نهم


ازمن چند مجموعه شعر نیز منتشر شده است :

نخستین ِ آن ها برگ های خاکستری نام دارد ، با مقدمه آقای  دکتررضا اشرف زاده ( استاد دانشکده ادبیات مشهد). این کتاب در زمانی منتشر شد که دانشجوی دانشکده ادبیات مشهد بودم . ناشرش کتابستان مشهد بود ومدیرش آقای مهندس گرجستانی . او را همه در مشهد می شناسند . وی یکی ازکسانی بود که در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در نامه ای به وضعیت اقتصادی کشور اعتراض کرد وبعد ، به همراه جمعی ازافراد نهضت آزادی دستگیر شد و به زندان افتاد .این کتاب در سلسله کتاب های " شعر معاصر خراسان " انتشار یافت . مجلد بعدی آن به کوشش من منتشر شد .هرچند در آن نامی از بنده نیست .این دومی اختصاص دارد به برگزیده شعر مرحومان : کمال ، قدسی ، بقا ، قهرمان ، و صاحبکار.

برگ های خاکستری دوبخش دارد : بخش نخست حاوی شعرهای کلاسیک و بخش دوم ،شعرهای نو است .تاریخ انتشار آن سال 1369 است .یادم هست که آقای عباس ساعی نقدی برآن در روزنامه کیهان و خراسان نوشت و از جمله گفته بود که فقر موسیقی در این کتاب بیداد می کند!

نقدی نیز عباس خوش عمل در مجله جوانان نوشت ، البته به توصیه ی مرحوم مشقق کاشانی ؛ نیشدار بود و کم مایه و در آن به شعری از کتاب که به نوعی دفاع از شاعر شعر جیغ بنفش بود ، اعتراض کرده وآن را نخستین دفاع از آن شمرده بود .

در انجمن فرخ نیزآقای دکتر احمد علوی ساعتی به نقد آن پرداختند و این شعرآن را بسیار لطیف ارزیابی کردند : پرنده پر زد و آمد /پرنده پرزد و رفت / تو بازماندی ومن /دو مرغ بی پروبال .

بعداً به طور خصوصی ایشان به من گفت که مورد اعتراض آقای امیر برزگر قرار گرفته ،که چرا کتاب قیامی را معرفی کرده ای ، ولی کتاب مرا نه!

روزی هم رفته بودم به "کتاب فروشی امام" خدمت حاج آقای رجب زاده که البته آقازاده شان حضور داشت .کتاب من در جعبه آینه گذاشته شده بود.مرد مسنی آمد وبدون این که مرا بشناسد ، گفت : آیا در مشهد یا خراسان شاعر دیگری نبود که شعرهای این جوان به عنوان شعر معاصر خراسان چاپ شده ؟من بی آن که خود را معرفی کنم ، توضیح دادم که شماره بعدی اختصاص به شاعران مشهور ومهم خراسان دارد ، ولی چون کار من زودتر آماده شده بود ، زودتر به چاپ رسیده !

به هر حال ، این کتاب در اغلب روزنامه ها ومجله های آن زمان معرفی شد .

ادامه دارد ...