يادداشت ها
من طرف دار دولت ضعيفم !


من اصولاً معتقدم که دولت وجودش زاید و به هر حال و هر کیفیتی باشد ، مضر به حال کشور و جامعه است.این زیان به عقیده من به نسبت ضعف و قدرت فرق می کند وهرچه دولت، ضعیف تر باشد ، ضرر آن هم کمتر است !

امروزه دولت در حدود شش میلیارد از مردم مالیات می گیرد . حداقل اقل به همین میزان هم از طرف کارمندان دولت ، دزدی و ارتشا به عمل می آید و من یقین کامل دارم که وجود دولت به اندازه ده یک این ملغ هم برای مردم و مملکت ثمر و فایده ای ندارد ![...].

قدرت دولت ، زیان آور است و برای تقویت ملت باید همیشه در ضعیف کردن دولت کوشید .برای سعادت ،برای خوش بختی ، برای افتخار و برای پیشرفت و ترقی ، ملت باید قوی و مقتدر باشد ، نه دولت و قانون باید بر افراد مملکت حکومت کند ،نه اشخاص –محمد مسعود .

از: مرد امروز ،سال دوم ،شماره بیست وسوم ، شنبه دهم تیر 1323.