يادداشت ها
حکومت حمال ها !


همیشه بر این مملکت یک دسته حمال حکومت می کنند . یا اقلیت حمال یا اکثریت حمال .

از: روزنامه مرد امروز ، محمد مسعود ، شنبه 26 آذر ماه 1322 ، شماره دوازدهم ، به قلم مسعود .