يادداشت ها
عقیده

من بر یک عقیده ام ؛عقیده ای که می گوید ، همه چیز به نام مردم و همه چیز برای مردم.زندگی من خلاصه ی همین شعار مقدس است.من سرباز ساده ی مردم هستم.جای من ،میدان های عمل است و فرمانده ی اصلی من احتیاجات مردم.وقتی بفهمم مردم چه می خواهند ،فرمان لازم را گرفته ام.

از: آوای دل: نامه هایی از غربت،پیروز دوانی ،تهران، ناشر:گردآورنده،چاپ یکم:1374،ص 18.