يادداشت ها
ماهيت نظام جمهوری اسلامی ايران


بقایای حزب [...] توده معتقد است که با انحلال ِ حزب،جمهوری اسلامی ایران یک چرخش به راست ِ کامل به سمت ِ وابستگی به امپریالیسم وبلوک غرب در سیاست ِ خارجی و به سمت ِ دفاع از منافع ِ بزرگ ِ سرمایه داران و زمین داران و فئودال ها در سیاست ِ داخلی انجام داد.حاکمیت ِ جمهوری اسلامی به دست ِ ارتجاعی ترین نیروهای قشری ِ مدافع ِ سرمایه داری ِ وابسته افتاد و در یک کلام ،نظام جمهوری اسلامی به یک نظام سرمایه داری ِ وابسته به امپریالیسم بدل گردید.شاخص ِ این چرخش به راست،انحلال ِ حزب ِ توده است.

از: حزب توده از شکل گیری تا فروپاشی 1368-1320 ،به کوشش جمعی از پژوهشگران،تهران،مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های سیاسی،چاپ یکم:1387،ص 925.