يادداشت ها
روشنفکران در جوامع عقب مانده


زمانی گفتار پیامبران در انسان مؤثر واقع شد که انسان از نظر رشد اندیشه و رشد اجتماعی به مرحله ای رسید که می توانست با آن ها ارتباط فکری برقرار کند.این درست مثل سرنوشت روشنفکران در جوامع عقب مانده است؛البته منظورم متظاهران به روشنفکری نیست.روشنفکران همیشه حرف هایشان را می زنند ،اما مردم قادر به دنبال کردن این بحث ها نیستند .و تا زمانی که توده ی مردم مسائل طرح شده از سوی روشنفکرها را درنیابند،در آن سرزمین ها هیچ موفقیتی و نقشی سازنده برای روشنفکران وجود ندارد.

از:جستاری چند در فرهنگ ایران،مهرداد بهار،ص192.