يادداشت ها
اهميت همكاري مردم با حكومت

 

محمد سعيدي

اگر مردم ايران در عهد هخامنشي و دوره ي ساساني عادت همكاري با دولت و با همكاري ميان خود را نداشتند، ممكن نبود اين دولت ها دوام بياورند و ايران قديم در همه ي رشته هاي معلوم تمدن آن زمان  به موازات هم پيشرفت نمايد و اصلا ممكن نبود طبقات مشخص اجتماعي مثل آن كه در دوره ي ساسانيان به وجود آمده بود ، هرگزبه وجود آيد. نمونه ي دولت هايي كه مردم با آن هم كاري نداشته و اقوامي كه عادت به هم كاري و حفظ دولت و تمدن خود را نداشته اند ، دولت كلده و آشور در قديم و دولت خانان مغول در ايران و حتي دولت نادرشاه بود كه در هر يك از اين دولت ها، جباراني نيرومند به فتوحاتي نايل مي شدند و دولتي و حكومتي مستقل تشكيل مي دادند، ولي چون طبقات مردم در آن سهيم نبودند و در حفظ اركان آن به طور دسته جمعي نمي كوشيدند، آن دولت ها هم با مؤسسين جبار خود، از بين مي رفتند.

 

از : مجله ي آينده ، دوره ي چهارم، ش.م 41 ، ش 1 ، مهرماه 1338 ، « چرا مردم ايران به كار دسته جمعي عادت ندارند؟»، محمد سعيدي.