يادداشت ها
مجازات مرگ براي مصدق

از گفت و گوی آیة الله سید ابوالقاسم کاشانی با ناصرالدین نشاشیبی خبرنگار روزنامه ی اخبارالیوم چند روز پس از کودتای 28 مرداد 1332 منتشر شده در روزنامه ی کیهان مورخ 16 شهریور 1332

مصدق نفوذ شاه را میان مردم فراموش کرد و خود را به خطر انداخت.شاه چهار ماه قبل می خواست مصدق را عزل کند ،ولی من وساطت کردم .[...] وضع خوب است و خطر برطرف شده.این مصدق راه را گم کرد ومستحق این عاقبت بود.تمام هم و کوشش او این شده بود که مردم فریاد بزنند،زنده باد مصدق.او برای این کشور کاری نکرد،نه یک خرابی را تعمیر کرد،نه خیابانی را افتتاح کرد،نه خزانه را نجات داد و نه ملت را متحد ساخت ،و حتی در مورد نفت که او ادعا داشت ،صاحب فکر ملی ساختن نفت می باشد،اگر این اتحادی که من در صفوف ملت به وجود آوردم،نبود،نفت هرگز ملی نمی شد.مصدق می کوشید برای تبلیغ به نفع خود،از اوضاع استفاده کند .همه ی امیدش این بود که مردم به تلگراف خانه هجوم آورده و تلگراف های پشتیبانی وتبریک برای او مخابره نمایند.اما درمورد انگشت های خارجی:تا آن جا که من می دانم ،چنین چیزی نبوده!مصدق علیه شاه شورید و موقعیت و نفوذ شاه را در بین مردم فراموش کرد.[...] تا این که وارد این نبرد شدیم و پیروز گردیدیم!

به او گفتم:آیا شما نمی توانستید در حالی که کشورتان به این مبارزه خونین علیه انگلیسی ها مشغول بود،با مصدق بسازید؟

آیة الله از این سوال برآشفته وگفت:ای برادر مسلمان !من و مصدق دو روح در یک بدن بودیم،ولی او خیانت کرد.به من وکشورش خیانت کرد.سه قدرت کشور را خود،به تنهایی در دست گرفت.[...].

قبل از این که من با مصدق مخالفت کنم،ملت با او بود ،ولی پس از این که من با او به مخالفت پرداختم،ملت از دور او پراکنده شد.[...] مقام و کرسی صدارت،او را مسحور کرده بود و او دستخوش نوعی جنون شده بود.

[...] مصدق به سلاح های جدید مجهز بود.او دورادور خود را فداییان مسلح گمارده بود.منزلش مرکز مهمات واسلحه بود.تانک ها خانه اش را احاطه کرده بودند.من توانستم که بر قوام السلطنه شخصا پیروز شوم،ولی در مورد مصدق وضع تفاوت داشت!

[...] آیة الله کاشانی درباره ی مجازات مصدق نظر خود را این طور شرح داد:طبق شرع شریف اسلامی ،مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند،مرگ است.

از:قلم وسیاست ،محمد علی سفری،تهران ،نامک،چاپ یکم:1377،ج3(از هویدا تا شریف امامی )،ص 152 و153.