يادداشت ها
ستم مذهبي


ستم مذهبی در کلیه ی مذاهب ،هرزمان که روحانیت مربوطه صاحب قدرت سیاسی بوده،اعمال می شده است.این واقعیت ،قرن ها قبل از ظهوروتفوق اروپاییان وجود داشته است .ارتباطی هم به جغرافیا،تاریخ ودین خاصی ندارد.بنابراین،برای رفع آن،اساساً باید به جدایی مذهب از حکومت روی آورد وبه سوی برقراری قوانین دموکراتیک [رفت].

از:یهودیان ایرانی درتاریخ معاصر،با ویراستاری هما سرشار،مرکزتاریخ شفاهی یهودیان ایرانی،امریکا،چاپ نخست:1997،ج2،[نامه ی] فریار نیک بخت،ص346.