يادداشت ها
خاطره اي از سليمان صالح (شريف الملک)درباره ي اللهيار صالح

 

ایشان[اللهیار صالح] فوق العاده دقیق،خوش اخلاق،پاک دامن،وصحیح العمل بودند.دارای پشت کارو[...]حقیقت گویی ومردم دوست ونسبت به جوان های مملکت،ارادت مخصوص داشتند.درمدرسه[...]شاگرد اول بودند؛در آن مدرسه که اللهیاروعلی پاشا وبنده [...]تحصیل می کردیم[...].اللهیار صالح به خاطرهوش و ذکاوت ودرستی وامانت داری که از صفات برجسته ی او بود،توانست به مقامات عالیه ی مملکتی نایل شود وهیچ وقت از وطن دوستی و مردم دوستی [...]کوتاهی نکردند.

درمورد رعایت اصول اجتماعی در دوران تصدی اختیارات دولتی خود،خاطراتی که بنده از ایشان دارم این است که:درست از روزی که متصدی وزارت دارایی شدند،بنده را که مدت زمانی درآن وزارت خانه مشغول خدمت می بودم ودرآن وقت،ریاست ایالتی تحدید تریاک تهران را عهده دار بودم،به حضور خود،خواستند ودر این جلسه ی خصوصی اظهار داشتند:" ... که آقای وارسته-کفیل وزارت دارایی-قبل از آمدن به این جا می خواستند،شما را به ریاست ضراب خانه انتخاب و منتقل نمایند و حکم را برای امضای من آورده بودند و من امضا نکردم؛زیرا که صلاح ندانستم [چون گمان نمی کنم]تصدی دو برادر در مقامات بالای یک وزارت خانه ،اخلاقی باشد.اگرچه به درستی وتجربه وپشت کار شما که برادر بزرگ تر می باشید،همگی ایمان داریم.

از:خاطراتی از اللهیار صالح،به اهتمام سید مرتضی مشیر،تهران،مهراندیش،چاپ نخست،1382،ص 267-268.