يادداشت ها
برش هايي ازخاطرات پرويزثابتي ،مديرامنيت داخلي ساواک


 در1/4/1353 درمجلس سنای آمریکاپیشنهادشد،به علت افزایش قیمت نفت که دراثرتلاش ایران صورت گرفته،کمک های نظامی آمریکا به ایران قطع شود.11/4،ایران بهای نفت راافزایش دادواعلام کرد:بهای نفت سبک 7/10 ،نفت سنگین 10/5 سنت درهربشکه افزایش یافته.19/4 ،آمریکابه کشورهای تولیدکننده ی نفت،اخطارکردکه اگربازهم ازتولیدات خود،بکاهند،این عمل برای آن هامخاطرات سیاسی وامنیّتی دارد.20/4،ایران اعلام کرد:تهدیدآمریکا،استعمارگرانه است ودولت ایران به هیچ کشورخارجی،اجازه نمی دهدکه درتصمیمات داخلی ایران،دخالت کند.12/5،شاه درمصاحبه ی مطبوعاتی اعلام کرد:قوای دفاعی ایران تاپنج سال دیگر،قدرتی خواهدبودکه هیچ کس خیال بدبه ایران پیدانخواهدکرد.

از:دردامگه حادثه:بررسی علل وعوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی(گفت وگویی باپرویزثابتی،مدیرامنیت داخلی ساواک)،عرفان قانعی فرد،شرکت کتاب،امریکا،چاپ نخست:2012 میلادی ،ص376،پ 1.

کسینجربه اوپک اخطارکردکه:یانفت راارزان کنیدویا آماده ی درهم شکستن قیمت ها باشید!17/11 ،شاه گفت:چشم آبی ها بایدازخواب خودپسندی بیدارشوند.وروز19/11،شاه گفت:هیچ کشوری،قدرت حمله به ایران راندارد!نفت درسال1973،از3/01 دلاربه 11/65 دلاررسید.سعودی ها درابتدا موضوع صعودناگهانی قیمت نفت رامعلول ابتکارشاه ایران وهم بستگی اوپک می دانستند،بی درنگ پیامی محرمانه وفوری به امریکا فرستادندوپیشنهادکردند،آماده اندبرای مقابله باشکستن قیمت نفت،تولیدخودرابه طورنامحدودبالاببرند.مشروط براین که آمریکا شاه رامهارکندوتهدیدهای سیاسی علیه خانواده ی سلطنتی سعودی ها کاهش یابد.[...]روزشنبه 11/8/1353درکیش،شاه به علم می گوید،فکرمی کنم ،دردلم سعادت همه ی مردم ایران راطالبم.راستی ،تصمیم گرفته ایم که دیگرقاچاقچیان موادمخدرراهم به جای اعدام،حبس ابدکنیم.آخراین روزنامه های پدرسوخته ی خارجی که دائماًمی نویسندکه مادویست نفرراکشته ایم،همین دویست نفری هستندکه به علت قاچاق موادمخدراعدام شده اند.فکرکردم، این هاکه پندنمی گیرند،این همه آدم کشتن ولوقانونی هم هست،معنا ندارد.

همان،377و378،پ.

شاه:بله ،من اعتقادم این است که دستورهم دادم ،به هیچ وجه ازدماغ کسی نبایدخون بیایدومن نمی خواهم سلطنت بکنم،به این صورت که خدای ناکرده،کسی کشته بشود.برای خاطرسلطنت من؛خون ازدماغ کسی بیاید.به این هاگفتم که مردم راآرام بکنید،اماسعی کنیدکه کسی کشته نشود.

همان،ص504،پ.

من هم اگردوراندیشی کافی داشتم ووقایع راپیش بینی می کردم،باتوجه به امتناع روحانیون ازدفن جنازه ی مرحوم پاکروان درقبرستان مسلمین،می بایستی دربیانیه ی مذکور،بندی رانیزبه این صورت اضافه می کردم:دفن جنازه ی کسانی که برطبق سنّت اسلامی ختنه نشده اند،درقبرستان های مسلمین حرام است وحکومت اسلامی بایدجنازه ی هرمردمتوفا راقبل ازدفن دقیقا بازرسی واطمینان حاصل کندکه متوفا درحیات خود،کلیه ی واجبات شرع مقدس اسلام رارعایت کرده است.

همان،ص602و603.