يادداشت ها
بازهم ستم برزبان فارسي(30)

بازهم ستم برزبان فارسی(30)

85-دردرس 17،جمله ای به چشم می خوردکه اندکی به ویرایش نیازدارد:

-ص120،سطر4:\"[...]اجرامی کردند.ارّابه هایی که میدان ها وخیابان های شهرراطی می کردند[...]\" .

وهم چنین است درص122درمتنی به نام \"نمایش درایران\":\"اماامروزه منظورازآن،نمایش های مذهبی وبه نمایش درآوردن واقعه ی کربلاست\".

86-درص 124 دربخش \"بیاموزیم\"،برخلاف سماره یک ِ آن،ادامه ی جمله ناگهان به سطربعدمنتقل شده است.

87-درص 131 که ادامه ی نگارش 6 ودرباره ی روزنامه ی دیواری ست،به جای واژه ی \"قبلاً\"درسطرهای 6و10 ونیزدرص 132،سطر5 ،\"پیش تر\"وبه جای واژه ی \"مجدداً\"درسطر11،\"دوباره\"مناسب تربود.

88_درص132،بندپایانی نیازبه ویرایش دارد؛بخوانید:\"گروه های هشت تا ده نفری تشکیل دهید.برای هرگروه یک سردبیرانتخاب کنید.هروظیفه رانیزبه عهده ی یکی ازاعضای گروه بگذارید.عنوانی برای روزنامه ی دیواری خود انتخاب کنیدوزیرنظردبیرفارسی خودیک روزنامه ی دیواری تهیه کنید\".

89-درص 133(درس 19)متنی دیده می شود به نام\"ازبلخ تاقونیه،ازخامی تاسوختگی\"که البته نام نویسنده ی آن نیامده است.کاتب متن مورداشاره،کوشیده است زبانی پیراسته وگاه با چاشنی نویی وتازگی ارایه دهد.امابرخی جمله هایش نیازبه ویرایش دارد:

-ص133،بند2:\"سرنوشت اوآن بودکه پنج سال بیش درزادگاه خود،نپاید\".

-ص134،بند3:\"آن غریب ِ جهان ِ معنی[...]\".دراین جا\"معنا\"بهتراز\"معنی\"ست.

ادامه دارد....