يادداشت ها
سعادت زمامدار

اگربتوانی برای کسانی که صلاحیت زمامداری دارند،سعادتی درزندگی فراهم کنی که بالاترازسعادت زمامدارباشد،آن گاه ممکن است درشهر،حکومت صالح پیدا شود،زیرا درچنین شهری،ثروت زمامداران طلا نیست،اما برعکس،آن جا که طالبان زمامداری،گدایان وگرسنگان باشند که می خواهند از این راه کسب مال کنند،هرگزحکومت صالح برقرارنخواهدشد،زیرا اینان،برسرزمامداری،با یک دیگرچشم هم چشمی وستیزه می کنند واین جنگ خانوادگی وبرادرکشی،سرانجام،هم زمامداران را تباه خواهد کرد وهم شهر را برباد خواهد داد.
از:زوال اندیشه ی سیاسی درایران:گفتار درمبانی نظری انحطاط ایران،سیدجوادطباطبایی،تهران،کویر،چاپ یکم:1373،ص59.