يادداشت ها
[بهشتي و مجاهدين خلق]

 

پس از بازگشت به تهران،شهید بهشتی که از ماجرای تظاهرات اصفهان باخبر شده بود،به من گفت:فکر می کنید،اعضای سازمان مجاهدین خلق ،قابل ِ جذب نیستند؟گفتم:نه.گفت:چرا؟دلایل خودم را خدمت ایشان عرض کردم که ظاهراًبرای ایشان قانع کننده نبود .شهید بهشتی چون خیلی بلند نظر و منطقی و باسعه ی صدر بود،اعتقاد داشت که با مجاهدین خلق باید بیش تر به بحث و گفت و گو نشست و آنان را به راه درست هدایت نمود و جذب کرد[...].

از:خاطرات دکتر حسن روحانی،ج1،ص597.