يادداشت ها
ترس و اختراع

محمود عنایت

در امور علمی وصنعتی هرقدر ما دست به اختراع وابداع بزنیم،به هیچ جا برنمی خورد،ولی برحذر باشیم از این که در مملکت داری و مسایل اجتماعی از خودمان چیزی اختراع کنیم که در هیچ جا سابقه ندارد و زنهارکه به دست خودمان مصیبت برای مملکت درست می کنیم!

فصل نامه بخارا،سال پانزدهم،ش92،فروردین –اردی بهشت1392،ص246،"محض اطلاع و اطلاع محض"،محمود عنایت.

ترس در جوامع ما یک خیابان دوطرفه است .همان طور که ما به عنوان مردم عادی از دستگاه می ترسیم،دستگاه هم از مردم واهمه دارد و ترس از خارجی وقدرت همه جا حاضروناظراوهم مزید برعلت است.

همان،ص257.