يادداشت ها
مملکت ترقي لازم دارد

 

مملکت ِ ما ترقی لازم دارد و ترقی وسیله ی فرهنگ و بهداشت خواهد بود.در مملکت ِ ما بهداشت و فرهنگ نیست.اشخاص ،بی سواد و اهالی مریض اند.[...] رعیت ها در ایران همیشه زیر ظلم و استبداد زندگانی نموده ؛با این که ایران،مملکت ِ شش هزار ساله [است] و آن موقعی که تمدن در ایران بود،ممالک امریکا و افریقا در حال توحش زندگانی می کردند.در حال حاضر [اگر]حضرت محمد،پیشوای اسلام یا حضرت مسیح به دنیا رجعت فرمایند،[و] این وضعیت ِ مسلمین را ببینند،آیا خجالت می کشید یا نه؟!ملانماهای ما ،ما را گمراه نمودند.محو باد ملانماهای بی سواد.شما ها چرا این قدر بی دین و لامذهب [و]بی عرضه هستید؟تا کی احمق خواهید شد؟چه قدر خرافات را پیروی خواهید کرد؟

از: اسناد احزاب سیاسی ایران(حزب توده ایران) ،به کوشش بهروز طیرانی،تهران،سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی جمهوری اسلامی ایران،چاپ یکم:1384،ج 1 ،ص 93 و 94.