يادداشت ها
مفاسد اصلي


مادامی که فساد برکشور حکم فرماست و تا زمانی که مبانی اخلاق عمومی،متزلزل است،هر اقدامی ،بی نتیجه و هر تشکیلاتی از روز اوّل،محکوم به زوال است.ما نه تنها دزدی و خیانت را فساد می دانیم،بلکه خودستایی و خمودگی و سستی و بی علاقگی به امور اجتماعی و مخصوصاً چشم پوشی از معایب و تحمّل ِ ظلم را در زمره ی مفاسد اصلی ِ جامعه می شماریم و به تمام وسایل و طرق با آن ها مبارزه خواهیم کرد.

از:اسناد احزاب سیاسی ایران ،ج1،ص 185.