يادداشت ها
چشم ملت ايران سياه شد!


ای نمایندگان !چشم ملت ایران سیاه شد بس که از بعضی رجال،خطاکاری و خیانت دید .و ای برگزیدگان !همان چشم از انتظار سفید شد از بس محاکمه ی رجال ِ وطن فروش را ندید .در مملکتی که مسئولیّت ِ وزرا ،نمودی بی بود و در مملکتی که اهلش این درجه فراموش کارند،از خائنین خیانت به همه سرایت می نماید؛مصالح مملکت و منافع ملت و ناموس جمعیّت ،فدای اعراض و قربان ِ کیسه ی اشخاص می شود.در مملکتی که ریسمان دزد تعقیب می شود،ولی وزرا با وسایل ِ زبردستانه ،خود را از مجازات معاف می نمایند،مشروطیت چون جسم بی روانی ست که به مرور طعمه ی وحوش و طیور می شود .مسئولیت وزرا وقتی تحقق دارد که مجلس شورای ملی اقدامات و عملیات هر وزیری را که منافی مصالح جماعت است،تعقیب نماید.

از:مختصری از زندگانی سیاسی احمد شاه قاجار،حسین مکی،تهران،کتاب فروشی علمی،1323،ص140.