يادداشت ها
بازهم ستم بر زبان فارسي(6)


 

21- ص9،سطر 15:"او محبوب همه ی مسلمانان جهان و مایه ی افتخار مردم ایران بود".بهتر بود ابتدا "ایران"وسپس جهان آورده می شد.

22-ص10،سطر 1:"خصوصاً "به جای "به خصوص"به کار رفته که خوب نیست.

23-ص10،سطر2:"نگهبانی ونگه داری کنند".به نظر می رسد یکی از آن دو فعل،کافی ست.

24-ص10،سطرآخر:"دو بند راجع به [به جای درباره ی]امام خمینی بنویسید وبرای شروع آن از توصیف و عکس ِ خانه ی ایشان در خمین استفاده کنید".قسمت دوم ِ جمله،نامفهوم است.

25-در صفحه های 12و13(نگارش 1)فعل "کنید" ،9بار،"کنند"،1بار،"می کنید" ،2بار،"می کند"،1بار،"نکنید"،1بار،تکرار شده ،درحالی که تمام ِدرس،بدون احتساب ِ عنوان ِ آن،22 سطر است!

ادامه دارد... .