يادداشت ها
عالم وارستگی

رندی به یغمای جندقی معروف گفت: " در عالَم ِ وارستگی ،زن:صیغه؛سفر:با مال ِ کرایه؛منزل:کاروان سرا؛کسب:گدایی.

یغما گفت:برادر!باید سبک بارتر از این بود.[برای]رفع عزوبت:صیغه؛[برای ]سفر :پیاده؛[برای ]منزل:مدرسه؛[برای ]کسب:طلبگی.

از:کشکول جمالی،محمد علی جمال زاده،ص 257.