يادداشت ها
تابلوي از نداري در ايران

تهران

راپورت وقایع مختلفه ی محلات دارالخلافه

1304

به تاریخ چهارشنبه 6 شهر صفر المظفر

محله ی دولت

 

چون جناب امین السلطان هنگام عبور و مرور از خیابان مبارکه ی لاله زار ،بی مضایقه پول به فقرا می دهند،همه روزه صبح در خیابان معروض اجتماعی ست از گدا.دیروز وزیر مختار اتریش و زنش و مادام اندرنی با چهار پنچ نفر از زن و مرد فرنگی ِ اجزای سفارت اتریش پیاده از خیابان می رفتند.دو سه نفر از گداها تکدّی کردند.وزیر مختار قدری پول به آن ها داد.عده ی گداها زیاد شده ،وزیر مختار و سایرین مبلغی پول ِ سیاه در خیابان پاشیدند.گداها هجوم آورده،مثل یک دسته وحوش که طعمه دیده باشند،برسرهم ریخته،پول ها را جمع نمودند.مجدداً حضرات پول ریخته،آن ها به همان وضع جمع می کردند.وزیر مختار و سایرین می خندیدند.آخرالامر گداها ایشان را محاصره کردند.اجزای پلیس به زحمت گداها را متفرق و از هم پاشیده،خیابان را خالی نمودند.

از:گزارش های نظمیه از محلات طهران ،به کوشش انسیه شیخ رضایی،شهلا آذری،تهران،سازمان اسناد ملی ایران- پژوهشکده ی اسناد،چاپ یکم:1377،ج1،ص 249.