يادداشت ها
تجربه ي آزادي

قاسم لاربن

چون آزادي را در طول ِ زندگي تجربه نکرده ايم،قانون و خصلتش را نمي شناسيم.در چنين حال و هوايي ست که نفس ِ آزادي ، فداي حدّ و مرزش مي شود.يعني دايره را آن چنان تنگ مي کنند که ديگر چيزي به نام ِ آزادي وجود نداشته باشد.

از: روزنامه ي بامداد،ش 105،چهارشنبه 21/6/1358،ص 9.