يادداشت ها
طالقاني و آزادي


او [آيةالله طالقاني] بر آزادي ِ انسان در همه ي ابعاد تأکيد داشت و معتقد بود ،ما که دستوري چون " لا اکراه في الدين " داريم،چرا بايد از آزادي در ابعاد ِ گوناگون ترس داشته باشيم و آزادي ِ ديگران را سلب کنيم ؟ [...] به بند کشيدن ِ انسان ها از لوازم ِ حکومت ِ استبدادي ست و اين مسئله با اصل ِ فطري که بر آزادي استوار است،منافات دارد.

از: فصل نامه ي تاريخ معاصر،ش 56،س 14،زمستان 1389،ص 46 . 47،" انديشه ي سياسي آيةالله طالقاني"،معصومه پريور.