يادداشت ها
سفر به اصفهان و شيراز(42)


با راهنمایی همان پیرزن به سوی " خانه ی نصیرالملک " رفتیم که در همان نزدیکی ِ " مسجد نصیرالملک" قرار داشت.گفت:" بگویید از طرف ِ آقای بحرالعلومی ،مهندس ِ میراث ِ فرهنگی آمده اید ؛وگرنه پیرمرد ِ بدجنسی خادم ِ آن جاست ،راه نمی دهد".

در زدیم.پیرمردی در را باز کرد.اوّل که راه نداد،بعد که به توصیه ی پیرزن عمل کردیم،اذن ِ ورود داد.منتها گفت :" خودشان می گویند،کسی را راه ندهید،خودشان برای بازدید آدم می فرستند".

خانه ،سقف های منقوش و دیوارهای آینه کاری شده ی زیبایی داشت.چند عکس گرفتیم ورفتیم به ناهار یا به عبارت ِ روشن تر ،ساندویچ خوردن.

رفتیم به " امام زاده شاه علی" که متأسفانه ،ویرانه ای شده بود!

ادامه دارد ... .