يادداشت ها
تهاجم فرهنگي


دکتر عنایت الله رضا

برای شناختن ِ ماهیّت ِ تهاجم و یا عدم ِ تهاجم ِ فرهنگی ِ ملتی نسبت به دیگر ملت ها کافی ست محدوده ی سیاسی ِ آن ملت را با محدوده ی فرهنگی اش مقایسه کنیم.هرگاه محدوده ی فرهنگی [...]گسترده تر از محدوده ی سیاسی وجغرافیایی بود،معلوم می شود آن ملت ،متجاوز و مهاجم نیست.ولی هرگاه محدوده ی فرهنگی ِ ملتی کوچک تر از محدوده ی سیاسی ِ آن بود،گمان ِ بسیار می رود که ملت ِ مذکور ،مهاجم و متجاوز بوده است.

روزنامه ی کیهان،یک شنبه 18/4/2537،ش10509،" مگر ایرانیان میهن پرست مرده اند؟"،دکتر عنایت الله رضا،ص24.