يادداشت ها
درباره ي سيد جمال الدين اسدآبادي


میرزا رضا کرمانی درباره ی عقاید مذهبی سیّد چنین می نویسد:سیّد پرستش ِ ساخته های دست ِ انسان را هرچه باشد،بت پرستی می داند و می گوید که آدمی می باید فقط آفریننده ی جهان را ستایش نماید و تنها در پیشگاه ِ او نیایش و سر ِ تعظیم فرود آورد،نه در پیش ِ مخلوق.او معتقد به ساختن ِ بقعه نیست.آراستن ِ قبور را با زر و سیم روا ندانسته .او دادن ِ جان را در راه حق به هیچ می شمرد و وقع و اهمیتی برای جان بازی در راه مشروع قایل نیست.

از:مجاهدان و شهیدان راه آزادی،شمس الدین امیر علایی ،تهران،کتاب فروشی دهخدا،چاپ یکم:1358،ص 18.